Jdi na obsah Jdi na menu
 


Qu'est-ce qu'un bon élève ?

2. 3. 2012

Ce document est une ancienne version qui n'est plus actualisée régulièrement, vous pouvez consulter la nouvelle version ici.

 

***

 

Vnímaní dějin didaktiky jako metakognitivní funkce při výuce

a učení cizího jazyka

 

 

 Uvod - definice :

 

Kognice - Strategie učení cizímu jazyku :

Strategie přímé : paměťové, kognitivní, kompenzační.

Strategie nepřímé metakognitivní, afektivní, sociální.

 

Co je to metakognice?

Definice Pedagogického slovníku (Portál 1998), kde je pojímána jako způsobilost člověka plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jichž sám používá, když se učí a poznává. Jde o činnost vědomou, která vede člověka k poznání "jak sám postupuji, když poznávám svět".

http://www.metakognice.cz/?sekce=otazky#o1

 Metakognitivní strategie umožňují žáku kontrolovat jeho vlastní znalosti (kognici), tj. koordinovat učení prostřednictvím použití různých funkcí jako jsou zaměření učení na cíl, příprava, plánování a evaluace učení. Zahrnují oblast autoregulace učení, sebepozorování, sebereflexe, sebepoznání atd.

Kateřina Vlčková

 

Proč je důležitá,  podstatná ?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky nabídne učitelům a žákům nové přístupy k učení a vyučování cizího jazyka. Jeden z nich je Evropské jazykové portfolio, který umožní sebehodnocení žáka a postavení jeho individuálních jazykových cílů. Žák musí být schopen stručně popisovat své jazykové úrovně a budovat strategie jak se dostat na vyšší úroveň v rámci spolupráce s učitelem. Procesy sebehodnocení a budování individuální strategie učení patří k všeobecné doméně konstruktivismu (Vygotski a Piaget : sociální  a afektivní strategii) a specifikované doméně metakognice.

 

PORTFOLIO :

-          „obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení „ (jazykový pas)

-          „dokumentuje proces učení“+“podává informace o individuálních cílech“+“informuje o důležitých jazykových a interkulturních zkušenostech“ (jazykový životopis)

-          (Soubor dokumentů a prací) je sbírkou osobních prací, které názorně dokládají, jakých výsledků jste dosáhli.

 

 

Práce se zabývá jak kvalitativním (ktery strategie) tak kvantitativním (tj. kolik strategií a jak často) a  výzkumem strategií učení CJ pomocí :

 

 

1 - dotazník, inventář strategií, techni-ky :

 

http://www.uni-weimar.de/sz/franzoesisch/autoapp/strat/strat.html

 

2 - nestrukturovaných volných výpovědí, skupinových interview a interview s rodiče.

réponses des élèves

Le bon élève

Le mauvais élève

Il écoute le prof- zaměření pozornosti

Il n’est pas attentif, ne sait pas se concentrer, se laisse distraire par son voisin zaměření pozornosti

Il répond aux questions - Procvičování

Il ne réfléchit pas odklad mluvené produkce a zaměření na poslech

Il pose des questions- 

Dotazování – spolupráce obdržení pomoci- požádání o vysvětlení nebo verifikaci

Il a oublié les leçons précédentes - Správné opakování

il est curieux – Dotazování / Empatie

 

Il travaille dur, il fait ses devoirs - Příprava a plánování učení

Il arrive en retard en cours - organizování a uspořádávání učení

Il a de bonnes idées, il propose des activités - výběr tématu

Il est mal élevé, vulgaire uvědomování si myšlenek a pocitů druhých empatie

Réponses des parents :

Il est actif - Procvičování

Il n'est pas prépare - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il est attentif zaměření pozornosti

Il est indifférent - zaměření pozornosti

Il est préparé Správné opakování - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il est impertinent - spoluprace

il se prepare organizování a uspořádávání učení - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il il ne fait pas les devoirs- plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

il coopére - Spolupráce

irrégulier - ) organizování a uspořádávání učení

il est exact (ponctuel) organizování a uspořádávání učení

stupide

il s´amuse en etudiant – relaxace pomocí smíchu

- hipocritement, suffisant, - empatie

- fait preuve d´empatie, , tolerante, - uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

vulgaire,- empatie

Travailleur - Procvičování

paresseux - Procvičování

Résistant (odolny) Sebepovzbuzování

copie les devoirs - organizování a uspořádávání učení

- porte su livres, cahier d´exercise, dictionaire et stylo - dělání si poznámekshrnutí - zdůrazňování

ambicieux, - empatie

 

Přehledová tabulka strategií učení cizímu jazyku (podle Oxford 1990)

Paměťové

 strategie

Vytváření mentálních spojů

seskupování, shlukování

asociování, propojování

umístění nového slova do kontextu

Používání vizuálních a auditivních reprezentací

používání vizuálních představ

sémantické mapy

používání zástupných asociačních klíčových slov

fonetické reprezentace

Správné opakování

strukturované opakování

Využívání činnosti

používání vjemů a fyzického ztvárnění

mechanické techniky

Kognitivní

strategie

 

Procvičování

opakování, napodobování

formální procvičování fonetického a grafického systému

rozpoznávání a používání frazeologických obratů a vzorů

kombinování jazykových struktur

procvičování v přirozeném kontextu

Přijímání a produkce CJ sdělení

rychlé uchopení hlavní myšlenky (zběžné a hloubkové čtení)

používání vnějších podpůrných prostředků přijímání (porozumění) a odesílání (produkce) CJ sdělení

Analyzování a logické usuzování

dedukce

analyzování výrazů

kontrastní mezijazykové analyzování

překládání

mezijazykový transfer

Vytváření struktur pro vstupy a výstupy

dělání si poznámek

shrnutí

zdůrazňování

Kompenzační  strategie

 

Inteligentní odhadování

používání lingvistických vodítek

používání nelingvistických vodítek 

Překonávání omezení v mluvení a psaní

přechod do mateřského jazyka

obdržení pomoci

používání mimiky či gestikulace

vyhýbání se komunikaci zcela či částečně

výběr tématu

přizpůsobení si nebo přiblížení se CJ sdělení

vytváření neologismů

používání slovního opisu nebo synonym

Metakognitivní strategie

Zaměření učení

vytváření si přehledu a propojování s již známým materiálem

zaměření pozornosti (řízená a selektivní pozornost)

odklad mluvené produkce a zaměření na poslech

Příprava a plánování učení

poznávání, jak probíhá učení jazyku

organizování a uspořádávání učení

stanovování cílů a dílčích úkolů (krátkodobé a dlouhodobé)

identifikace účelu úkolu (účelově cílený poslech, čtení, psaní, mluvení)

plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

vyhledávání příležitostí k používání jazyka

Evaluace učení

sebepozorování

sebehodnocení

Afektivní strategie

 

Snižování úzkosti

používání progresivní relaxace, hloubkového dýchání, meditace

relaxace hudbou

relaxace pomocí smíchu

Sebepovzbuzování

tvorba pozitivních výroků

rozumné přijímání rizika

odměňování sebe sama

Práce s  emocemi

naslouchání svému tělu

používání kontrolního záznamu pro emoce, postoje, motivaci

psaní si deníku o učení jazyku

prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho učení

Sociální

strategie

Dotazování

požádání o vysvětlení nebo verifikaci

požádání o opravování

Spolupráce

spolupráce s vrstevníky

spolupráce se zdatnými mluvčími cizího jazyka

Empatie

rozvíjení kulturního porozumění

uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

 Kateřina Vlčková, Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, KPd PdF MU Brno

 svp.muni.cz/download.php?docId=391

 

 3- Další materiál k výuce CJ

- gramofon - metoda linguaphone (+/- 1930)

- Učebnice " Prvni kroky do franstniny " (+/- 1930)

 

Zavěr :

 

Jak znalost dějin didaktiky může také patřit k metakognice?

 protože doplní :

 - sebepozorování,

- poznávání, jak probíhá učení jazyku

- identifikace účelu úkolu

afektivní strategie :

- prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho učení

Socialní strategie :

rozvíjení kulturního porozumění

uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

 

 

***

 

Compte rendu du projet :

 

 

THE HISTORY OF METHODOLOGIES AS A METACOGNITIVE STRATEGY

 

 

This paper presents research work in the frame of the Faculty Internal Grant (Interní Grantová Soutež –IGS-FP-TUL-č. 114/2009 -Č.j.:KRO/231/2009.). Its objective is to point out the value of the evolution of learning and teaching methodologies throughout history as a meta-cognitive strategy. This strategy, here presented as the result of the research, is already present in R. Oxford’s classification as a particular way to arrange and plan learning.

 

ACC JOURNAL XVI - Issue B - 2/2010 - pp. 24-29. ISSN 1803-9782

 

 

 

 Un exemple de bons apprenants : les Monty Python

 

Un exemple de moins bons apprenants : un gars et une fille !

 

***

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář