Jdi na obsah Jdi na menu
 


Qu'est-ce qu'un bon élève ?

25. 3. 2015

.

***

Après avoir consulté les étapes décrites dans le projet IGS-FP-TUL-2009 ci-dessous, interrogez vos parents ou vos proches sur leur définition du "bon élève ' et comparez-la avec votre propre définition.

***

 

Vnímaní dějin didaktiky jako metakognitivní funkce při výuce a učení cizího jazyka

 Uvod - definice :

Kognice - Strategie učení cizímu jazyku :

Strategie přímé : paměťové, kognitivní, kompenzační.

Strategie nepřímé metakognitivní, afektivní, sociální.

Co je to metakognice?

Definice Pedagogického slovníku (Portál 1998), kde je pojímána jako způsobilost člověka plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jichž sám používá, když se učí a poznává. Jde o činnost vědomou, která vede člověka k poznání "jak sám postupuji, když poznávám svět".

http://www.metakognice.cz/?sekce=otazky#o1

 Metakognitivní strategie umožňují žáku kontrolovat jeho vlastní znalosti (kognici), tj. koordinovat učení prostřednictvím použití různých funkcí jako jsou zaměření učení na cíl, příprava, plánování a evaluace učení. Zahrnují oblast autoregulace učení, sebepozorování, sebereflexe, sebepoznání atd.

Kateřina Vlčková

 

Proč je důležitá,  podstatná ?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky nabídne učitelům a žákům nové přístupy k učení a vyučování cizího jazyka. Jeden z nich je Evropské jazykové portfolio, který umožní sebehodnocení žáka a postavení jeho individuálních jazykových cílů. Žák musí být schopen stručně popisovat své jazykové úrovně a budovat strategie jak se dostat na vyšší úroveň v rámci spolupráce s učitelem. Procesy sebehodnocení a budování individuální strategie učení patří k všeobecné doméně konstruktivismu (Vygotski a Piaget : sociální  a afektivní strategii) a specifikované doméně metakognice.

 

PORTFOLIO :

-          „obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení „ (jazykový pas)

-          „dokumentuje proces učení“+“podává informace o individuálních cílech“+“informuje o důležitých jazykových a interkulturních zkušenostech“ (jazykový životopis)

-          (Soubor dokumentů a prací) je sbírkou osobních prací, které názorně dokládají, jakých výsledků jste dosáhli.

 

 

Práce se zabývá jak kvalitativním (ktery strategie) tak kvantitativním (tj. kolik strategií a jak často) a  výzkumem strategií učení CJ pomocí :

 

 

1 - dotazník, inventář strategií, techni-ky :

 

http://www.uni-weimar.de/sz/franzoesisch/autoapp/strat/strat.html

 

2 - nestrukturovaných volných výpovědí, skupinových interview a interview s rodiče.

réponses des élèves

Le bon élève

Le mauvais élève

Il écoute le prof- zaměření pozornosti

Il n’est pas attentif, ne sait pas se concentrer, se laisse distraire par son voisin zaměření pozornosti

Il répond aux questions - Procvičování

Il ne réfléchit pas odklad mluvené produkce a zaměření na poslech

Il pose des questions- 

Dotazování – spolupráce obdržení pomoci- požádání o vysvětlení nebo verifikaci

Il a oublié les leçons précédentes - Správné opakování

il est curieux – Dotazování / Empatie

 

Il travaille dur, il fait ses devoirs - Příprava a plánování učení

Il arrive en retard en cours - organizování a uspořádávání učení

Il a de bonnes idées, il propose des activités - výběr tématu

Il est mal élevé, vulgaire uvědomování si myšlenek a pocitů druhých empatie

Réponses des parents :

Il est actif - Procvičování

Il n'est pas préparé - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il est attentif zaměření pozornosti

Il est indifférent - zaměření pozornosti

Il est préparé Správné opakování - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il est impertinent - spoluprace

il se prépare organizování a uspořádávání učení - plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

Il il ne fait pas ses devoirs- plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

il coopére - Spolupráce

irrégulier - ) organizování a uspořádávání učení

il est exact (ponctuel) organizování a uspořádávání učení

stupide

il s´amuse en étudiant – relaxace pomocí smíchu

- hypocrite, suffisant, - empatie

- fait preuve d´empathie,tolerant, - uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

vulgaire,- empatie

Travailleur - Procvičování

paresseux - Procvičování

Résistant (odolny) Sebepovzbuzování

copie les devoirs - organizování a uspořádávání učení

- apporte ses livres, cahier d´exercices, dictionaire et stylo - dělání si poznámekshrnutí - zdůrazňování

ambitieux, - empatie

 

Přehledová tabulka strategií učení cizímu jazyku (podle Oxford 1990)

Paměťové

 strategie

Vytváření mentálních spojů

seskupování, shlukování

asociování, propojování

umístění nového slova do kontextu

Používání vizuálních a auditivních reprezentací

používání vizuálních představ

sémantické mapy

používání zástupných asociačních klíčových slov

fonetické reprezentace

Správné opakování

strukturované opakování

Využívání činnosti

používání vjemů a fyzického ztvárnění

mechanické techniky

Kognitivní

strategie

 

Procvičování

opakování, napodobování

formální procvičování fonetického a grafického systému

rozpoznávání a používání frazeologických obratů a vzorů

kombinování jazykových struktur

procvičování v přirozeném kontextu

Přijímání a produkce CJ sdělení

rychlé uchopení hlavní myšlenky (zběžné a hloubkové čtení)

používání vnějších podpůrných prostředků přijímání (porozumění) a odesílání (produkce) CJ sdělení

Analyzování a logické usuzování

dedukce

analyzování výrazů

kontrastní mezijazykové analyzování

překládání

mezijazykový transfer

Vytváření struktur pro vstupy a výstupy

dělání si poznámek

shrnutí

zdůrazňování

Kompenzační  strategie

 

Inteligentní odhadování

používání lingvistických vodítek

používání nelingvistických vodítek 

Překonávání omezení v mluvení a psaní

přechod do mateřského jazyka

obdržení pomoci

používání mimiky či gestikulace

vyhýbání se komunikaci zcela či částečně

výběr tématu

přizpůsobení si nebo přiblížení se CJ sdělení

vytváření neologismů

používání slovního opisu nebo synonym

Metakognitivní strategie

Zaměření učení

vytváření si přehledu a propojování s již známým materiálem

zaměření pozornosti (řízená a selektivní pozornost)

odklad mluvené produkce a zaměření na poslech

Příprava a plánování učení

poznávání, jak probíhá učení jazyku

organizování a uspořádávání učení

stanovování cílů a dílčích úkolů (krátkodobé a dlouhodobé)

identifikace účelu úkolu (účelově cílený poslech, čtení, psaní, mluvení)

plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci

vyhledávání příležitostí k používání jazyka

Evaluace učení

sebepozorování

sebehodnocení

Afektivní strategie

 

Snižování úzkosti

používání progresivní relaxace, hloubkového dýchání, meditace

relaxace hudbou

relaxace pomocí smíchu

Sebepovzbuzování

tvorba pozitivních výroků

rozumné přijímání rizika

odměňování sebe sama

Práce s  emocemi

naslouchání svému tělu

používání kontrolního záznamu pro emoce, postoje, motivaci

psaní si deníku o učení jazyku

prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho učení

Sociální

strategie

Dotazování

požádání o vysvětlení nebo verifikaci

požádání o opravování

Spolupráce

spolupráce s vrstevníky

spolupráce se zdatnými mluvčími cizího jazyka

Empatie

rozvíjení kulturního porozumění

uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

 Kateřina Vlčková, Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, KPd PdF MU Brno

 svp.muni.cz/download.php?docId=391

 

 3- Další materiál k výuce CJ

- gramofon - metoda linguaphone (+/- 1930)

- Učebnice " Prvni kroky do franstniny " (+/- 1930)

 

Zavěr :

Jak znalost dějin didaktiky může také patřit k metakognice?

 protože doplní :

 - sebepozorování,

- poznávání, jak probíhá učení jazyku

- identifikace účelu úkolu

afektivní strategie :

- prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho učení

Socialní strategie :

rozvíjení kulturního porozumění

uvědomování si myšlenek a pocitů druhých

 

***

 

Compte rendu du projet :

 

DĚJINY DIDAKTIKY JAKO METAKOGNITIVNÍ FUNKCE PŘI VÝUCE CIZÍHO JAZYKA

Tento článek prezentuje výzkumnou práci v rámci interního grantu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, TUL (Interní Grantová Soutěž-IGS-FP-TUL-č. 114/2009 -Č.j.:.KRO/231/2009). Jejím cílem je poukázatna vývoj metodiky výuky a studia jazyků v celé historii z pohledu metakognitivní strategie. Tato strategie, zde prezentována jako výsledek výzkumu, je přítomna v klasifikaci R. Oxford jako způsob jak řídit a plánovat učení.

 

THE HISTORY OF METHODOLOGIES AS A METACOGNITIVE STRATEGY

 

This paper presents research work in the frame of the Faculty Internal Grant (Interní Grantová Soutež –IGS-FP-TUL-č. 114/2009 -Č.j.:KRO/231/2009.). Its objective is to point out the value of the evolution of learning and teaching methodologies throughout history as a meta-cognitive strategy. This strategy, here presented as the result of the research, is already present in R. Oxford’s classification as a particular way to arrange and plan learning.

ACC JOURNAL XVI - Issue B - 2/2010 - pp. 24-29. ISSN 1803-9782

 

***

 

Antonín Bernášek, Učebnice francouzského jazyka pro první ročník obchoních akaemiíNákladem české grafické unie A.S. V Praze, 1939, quatrième édition 1947 : 

A la quatrième leçon (pp.9-10), le manuel propose un texte source intitulé :

1. Un bon élève

Un bon élève vient régulièrement  à l'école tous les jours et arrive exactement à l'heure. Il n'est jamais parmi les retardataires: il est exact. Il ne s'absente que quand il est malade: il est assidu. Il ne tache jamais ses cahiers. Il n'écorne ni ne déchire ses livres, il ne gâte non plus ses autres objets: il est soigneux et propre. Il a tout en bon ordre, il n'oublie rien.

Pendant la leçon, le bon élève ne regarde pas par la fenêtre. Il ne bavarde jamais avec ses voisins. Il écoute les explications du maître. Il n'est point distrait: il est attentif. Il ne se retourne pas à chaque instant et ne baille pas quand ses camarades font attention. Il est laborieux, il n'est pas paresseux. Il est studieux et travailleur. Il ne dérange personne. C'est pourquoi il n'a guère de mauvaises notes, il n'a que des bonnes notes. Il est très gentil avec tous, il n'est impoli envers personne.

Voilà quelle est sa maxime: "Quand on fréquente la même école et qu'on travaille ensemble, on doit se regarder et s'aimer comme des frères." C'est un bon compagnon.

 

***

 

  Un exemple de bons apprenants : les Monty Python

Publikováno 13. 4. 2008

 

Un autre apprenant plein de ressources et n'ayant pas peur d'expérimenter de nouvelles méthodes :

APPRENDRE UNE LANGUE - CYPRIEN

Publikováno 20. 4. 2018

***

 

Dernière mise à jour : 22 / 04 /2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář