Jdi na obsah Jdi na menu
 


Video ve výuce jazyků

 

1.    Úvod

Rozvoj techniky a informačních technologií přímo ovlivňuje celý náš život vyučovací proces nevyjímaje. V současné době je i video jednou z dostupných vyučovacích pomůcek. Ve skutečném životě slyšíme jen zřídka hlas, aniž bychom mohli řečníka sledovat. Učitelé ale stále pracují s nahrávkami lidí, které studenti nikdy neuvidí. Taková situace nastává v komunikaci jenom při telefonování. Učitel je však pod tlakem moderních kritérií efektivity,   nedostatku kontaktních hodin, a proto je často video opomíjeno. Je třeba si ale uvědomit, že video lze použít jako velmi efektivní nástroj z mnoha důvodů, které se tento článek pokusí shrnout. Dále budou uvedeny některé konkrétní příklady práce s videem v jazykových hodinách.

 

2.    Sedm základních důvodů pro použití videa ve výuce

2.1 Zvyšování motivace studentů

Video jako vyučovací pomůcka zvyšuje motivaci studentů díky své atraktivitě a názornosti. Jak děti tak dospělí přijímají informace s větším zájmem, pokud jsou prezentovány zajímavou formou.  

2.2 Podpora různých stylů učení

Při výuce doprovázené videem jsou zapojeny oba smysly – zrak i sluch, proto tato forma vyhovuje studentům s různými styly učení.

2.3 Blízkost reálnému životu

Video je blízké reálnému životu a jeho pomocí lze přenést do vyučovacích hodin příběhy a zážitky jiných lidí. Jedním z důležitých hledisek je porovnávání kulturních odlišností různých národností.

2.4 Rozvoj komunikačních schopností

Video podporuje také lepší komunikační schopnosti. Učitelé již zjistili, že použití video sekvencí  připravuje studenty k pohotovější komunikaci ve studovaném jazyce [3].

2.5 Ucelená forma prezentace jazyka

Jazyk je díky kombinaci zvuku i obrazu prezentován v ucelené formě, kterou jiné prostředky nenabízejí.  Americký psycholog Robert Merbian odhaduje, že asi 80 procent komunikace probíhá na mimoslovní úrovni[3]. Svými gesty, výrazem, postojem i oblečením vyjadřujeme to, co opravdu chceme sdělit. Video je tedy prostředek, který umožňuje studium nonverbální komunikace.

2.6  Využití mozkové kapacity

Dalším důvodem, proč by učitelé neměli opomíjet video materiály, je efektivnější využití možností mozků studentů. Levá hemisféra , která je zodpovědná převážně za rozum a úsudek, myslí logicky a zpracovává slova nebo texty. Tato hemisféra je často přetížena a proto pracuje relativně pomalu. Pravá hemisféra je zodpovědná za pocity, intuice a kreativitu a zpracovává informace celostně, v obrazech. Pravá hemisféra nebývá dostatečně vytížena, má dostatek volné kapacity a proto pracuje rychle [1].

2.7  Vhodné i pro nižší úrovně jazykových znalostí

Pokud použijeme video, je porozumění snazší i pro nižší úrovně jazykových znalostí, protože jsou cílové jazykové struktury  použity v kontextu. Není také nezbytné zaměřit se pouze na konkrétní dialogy, které jsou pro nižší jazykové úrovně náročné na porozumění. Video může být  také použito jako motivační úvod k probírané látce.

 

 

3.    Příklady aktivit založených na videu

 Slovní zásobu vhodnou pro psaní motivačních dopisů a životopisů lze procvičovat, upevňovat a rozšiřovat například přiřazováním adjektiv ke konkrétní osobě z video sekvence. Televizní reklamy jsou výborným učebním materiálem, protože jsou dostupné, krátké, živé a důmyslně propracované [2]. Mohou být základem řady aktivit, založených na poslechu, záznamu podrobností, následné diskusi, simulaci provádění průzkumu trhu, popisu výrobku nebo třeba vyhodnocení shlédnuté reklamy.

3.1  Rozbor reklamy

Příprava: Výběr reklamy (popřípadě několika reklam) a kopie dotazníku pro každého studenta.

Jazyk úroveň: Středně pokročilí a výše.

Procvičované dovednosti: diskuse, poslech, záznam informací

Druh a délka videa: televizní reklama,  30 – 60 sekund

Délka aktivity: 30 minut

Popis činnosti:

1.      Studenti se nejprve seznámí s dotazníkem, který budou vyplňovat, aby věděli, na které informace se mají při poslechu zaměřit.

2.      Učitel přehraje reklamu, pokud je třeba i několikrát a studenti vyplní dotazník samostatně.

3.      Studenti porovnají své zapsané informace s partnerem formou diskuse.

4.      Učitel přehraje video ještě jednou a studenti případně upraví své odpovědi.

Příklady informací, které studenti doplní do dotazníku:

Informace o výrobku (značka, jméno společnosti, druh výrobku, popis výrobku, čím se odlišuje od ostatních stejného druhu), informace o kupujícím (kdo to je a co výrobek jeho uživateli přinese), popis děje reklamy.

3.2  Průzkum trhu

Příprava: Výběr reklamy (popřípadě několika reklam) a kopie dotazníku pro každého studenta.

Jazyk úroveň: Středně pokročilí a výše.

Procvičované dovednosti: diskuse, poslech, psaní

Druh a délka videa: televizní reklama,  30 – 60 sekund

Délka aktivity: 30 minut

Popis činnosti:

1.      Každý student  obdrží kopii dotazníku, jehož první část vyplní se svým partnerem.

2.      Studenti referují učiteli, který na základě jejich informací sestaví profil zákazníků ve třídě. (Například průměrný počet hodin sledování televize, počet shlédnutých reklam, atd.)

3.      Před přehráním videa učitel zkontroluje, zda studenti rozumí i otázkám, které se týkají reklamy.

4.      Přehrání videa – i několikrát.

5.      Studenti odpovídají na otázky ve dvojicích, sdílejí informace a diskutují.

6.      Přehrání videa ještě jednou a studenti následně potvrdí nebo případně upraví své odpovědi.

Příklady otázek v dotazníku: 1. část (průzkum):Kolik hodin denně/ týdně sledujete televizi?  Kolik reklam vidíte  - za den, týden? Do jaké cílové skupiny zákazníků patříte? ( vlastník domácích zvířat,  převážně kupující – potraviny, oblečení, …, ) V kolik hodin se objevují reklamy zaměřené na Vás? S jakým typem pořadu by měla být spojená reklama cílená na Vás? 2. část (dotazy na reklamu):  Jaký je obsah? Hlavní zpráva? Na jakou cílovou skupinu je reklama zaměřena? Patříte do této skupiny? Je obsah přesvědčivý?

 

3.3  Jaký výrobek?

Příprava: Výběr takové reklamy (popřípadě několika reklam), ve které je výrobek ukázán až na jejím konci .

Procvičované dovednosti: diskuse, porozumění videu

Druh a délka videa: televizní reklama,  30 – 60 sekund

Délka aktivity: 5 - 10 minut

Popis činnosti:

1.      Učitel oznámí studentům, že budou sledovat reklamu bez zvuku a jejich úkolem je uhádnout, o jaký výrobek (službu) se jedná.

2.      Přehrání reklamy bez zvuku a bez konce tak, aby studenti neviděli výrobek.

3.      Studenti ve skupinách (3 – 4-členných) navrhují, o jaký výrobek by mohlo jít a uvádějí své důvody.

4.      Přehrání videa se zvukem až do konce.

5.      Zástupci skupin, které správně označily výrobek, referují o svých důvodech..

4.    Závěr

Video je motivační nástroj, který podporuje různé styly učení a je blízké reálnému životu. Pomáhá rozvíjet komunikační schopnosti a prezentuje jazyk v ucelené formě včetně mimoslovních komunikačních prostředků. Video stimuluje lepší využití mozkové kapacity studentů a je vhodné i pro nižší úrovně jazykových znalostí. Z výše uvedených důvodů by tento didaktický nástroj neměl být opomíjen a měl by být součástí jazykové výuky.

         

Abstract

 

The article consists of two parts. The theoretical one lists the main reasons why we should use video in language teaching and the practical part describes some ideas how we can do that efficiently. Video as a listening tool adds new incentives such as emotions, gestures, body language, and setting. This teaching tool enhances students’ motivation as it is attractive and illustrative. Both children and adults are more interested in learning if new information is presented in an interesting form. Moreover f hearing and vision are involved which is another advantage.  Video encourages students with different learning styles (audio, visual). Video is very close to real life and it can take students into the lives and experiences of others. Teachers also have observed that a video sequence makes students more ready to communicate in the target language. The article presents some examples of teaching activities based on video sequences which were focused on business English.

 

Literatura:

[1]          Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení., Praha: Portál, s.r.o., 2001. 376 s., ISBN 80-7178-479-6

[2]          Sherman, J. Using Authentic Video in the Language Classroom., Cambridge University Press, 2003, 277 s., ISBN 0-521-79961-9

[3]          Stempleski, S., Tomalin, B. Video in Action., University Press, Cambridge, 1990, 173 s., ISBN 0-13-945619-6

 

 

Key words

Language learning, business English, video, motivation, TV commercials

 

Abstrakt

 

Článek se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou uvedeny hlavní důvody, proč bychom měli video ve výuce používat. V praktické části jsou popsány některé konkrétní návody, jak video ve výuce efektivně použít. Videem přidáme k poslechu další podněty, kterými jsou emoce, gesta, řeč těla a vzhled prostředí. Tato vyučovací pomůcka zvyšuje motivaci studentů díky své atraktivitě i názornosti. Jak děti tak i dospělí přijímají informace s větším zájmem, pokud jsou prezentovány zajímavou formou. Další výhodou je, že jsou zapojeny oba smysly, sluch i zrak. Video podporuje studenty s různými styly učení – audio a video. Video je velmi blízké skutečnému životu a může studenty přenést do životů jiných lidí a prezentovat jejich zážitky. Učitelé také zjistili, že s použitím videa se studenti stávají komunikativnějšími ve studovaném jazyce. Příspěvek uvádí příklady aktivit založených na videu přizpůsobených obchodní angličtině.

 

Klíčová slova

 výuka jazyků, obchodní angličtina, video, motivace, televizní reklama

 

Ing. Stanislava Pavlíková

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

e-mail: stanislava.pavlikova@tul.cz